WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w składce

dla członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku

obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2021r.

  Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku przystąpiła do programu ubezpieczeniowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty. Wszyscy członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, którzy regularnie opłacają składkę w izbie, będą objęci ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty.
Członkowie Izby nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Izbę w ramach opłaconych składek członkowskich.
    Zakres ubezpieczenia OC obejmuje szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym:
- wydaniem leku innego niż zamówiony,
- OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych,
- wydaniem leku zepsutego, sfałszowanego,
- wydaniem leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu ważności nie było większe niż 90 dni,
- wydaniem leku na bazie sfałszowanej recepty (o ile odpowiedzialność za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu),
- wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
- wydanie leku innego niż na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej, o ile odpowiedzialność można przypisać Ubezpieczonemu.
    Ochroną ubezpieczeniową objęte są również: - osoby nieposiadające wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji farmaceuty/aptekarza, będące w trakcie nabywania kwalifikacji lub uprawnień, wykonujące czynności i działania wchodzące w zakres zawodu lub funkcji farmaceuty/aptekarza, w szczególności stażyści i praktykanci, - członkowie izby jako osoby zatrudnione na każdy rodzaj umowy, a także prowadzące własną działalność osobistą - aptekę.
Na potrzeby programu ubezpieczeń przygotowana została specjalna definicja produktu, gdzie określa się go jako:
- rzecz ruchomą, choćby została połączona z inna rzeczą,
- każdy produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, niezależnie od jego postaci (gotowy, apteczny, recepturowy itp.) oraz jego charakteru (roślinny, homeopatyczne itp.),
- parafarmaceutyk, przez który rozumie się środek o właściwościach zbliżonych do właściwego leku, sprzedany bez recepty, wytworzony najczęściej z surowców naturalnych, o łagodnym działaniu leczniczym lub profilaktycznym,
- wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
- wyrób medyczny i toaletowy, wprowadzony do obrotu w ramach działalności apteki,
- środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- suplementy diety.
    Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w przypadku farmaceuty wykonującego czynności zawodowe objęte ochrona ubezpieczeniową na terenie RP, bez względu gdzie wystąpi skutek.Przykład zdarzenia: lek wydany na terytorium RP przez farmaceutę, który jest objęty ubezpieczeniem, natomiast skutki uboczne ujawnią się poza RP, lek będzie spożyty poza RP.
    Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również sprzedaż wysyłkowa produktów. Zakres czasowy ochrony: ERGO Hestia obejmuje ochroną szkody będące następstwem uchybień przy wykonywaniu zawodu farmaceuty przez Ubezpieczonego do których doszło w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego kiedy powstała szkoda i kiedy zostało zgłoszone roszczenie z tego tytułu (z zastrzeżeniem ustawowych terminów przedawnienia roszczeń) szkodę na osobie lub mieniu.

Suma Gwarancyjna dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku: 100 000 zł na jedno zdarzenie i 3 000 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia da członka
    Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włączone koszty ochrony prawnej: Klauzula kosztów ochrony prawnej w zakresie kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego, pod warunkiem że są one związane z wykonywaniem czynności zawodowych oraz jeżeli wypadek powodujący konieczność uzyskania pomocy prawnej przez Ubezpieczonego nastąpił w okresie ubezpieczenia.
Sublimit dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku w zakresie kosztów ochrony prawnej: 50.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Szczegółowa treść zakresu w zapisach klauzul poniżej.
Zakres ubezpieczenia został wynegocjowany przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru nad procesem likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań. Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:
W celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących programu ubezpieczeniowego przygotowanego na zlecenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, należy skontaktować się z opiekunami ubezpieczeń:

Róża Błaś
Biuro Produktów Masowych i Affinity
Kierownik ds. Programów Affinity,
tel.: +48 56 669 32 16, +48 601 611 922,
e-mail: roza.blas@mentor.pl

Piotr Gnat
Broker,
tel. +48 56 669 32 78, tel. kom. 663 480 698,
e-mail: piotr.gnat@mentor.pl

 

 

Dobrowolne ubezpieczenie... Czytaj więcej...

Zakres ubezpieczenia... Czytaj więcej...

Zasady zgłaszania szkody... Czytaj więcej...

Formularz zgłoszenia szkody... Czytaj więcej...

Zasady składania odwołania... Czytaj więcej...

 

 

Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO